ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ…

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  ... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon27-Nov-2018 commenticon1710 Views vc_editor

ಪಿ.ಜಿ. ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon27-Nov-2018 commenticon1562 Views vc_editor

ಪಿ.ಜಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  ... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon23-Nov-2018 commenticon1584 Views vc_editor
Archive Image

ಪಿ.ಜಿ. ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ…

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon23-Nov-2018 commenticon1516 Views vc_editor
Archive Image

ನಿರ್ಫ್ ವರದಿ 2018 -19

ನಿರ್ಫ್ ವರದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon14-Nov-2018 commenticon1538 Views vc_editor

ನಿರ್ಫ್ ವರದಿ 2017-18

ನಿರ್ಫ್ ವರದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon13-Nov-2018 commenticon1563 Views vc_editor

MRP on Mosquito by…

Executive summary of the UGC Approved Minor Research Project Entitled:…... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon08-Nov-2018 commenticon1132 Views vc_editor

MRP by Ravikala Rao

Executive summary of the UGC Approved Minor Research Project Entitled:…... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon08-Nov-2018 commenticon1145 Views vc_editor