ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

Alumni

Our alumni association is a registered body, in the name Vivekananda College Hiriya Vidyarthi Sangha®, and has been actively involved in the student-related activities. The alumni of this institution have been partners in the development & growth seen in the last five decades. Their contribution and participation during the Silver Jubilee & Golden Jubilee celebrations brought in fresh impetus to the activities. Apart from their annual activities, the Alumni Association has been closely associated with Freshers’ welcome, honoring meritorious students, organizing musical programmes by renowned singers who were once students here.