ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

IQAC

IQAC – AQAR 2018-19

Click on the Image to View IQAC-AQAR 2018 – 19Click…... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon18-Jan-2020 commenticon249 Views vc_editorIQAC

IQAC – AQAR 2017-18

Click on the Image to View IQAC-AQAR 2017-18... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon05-Sep-2019 commenticon430 Views vc_editorIQAC

IQAC – AQAR 2016-17

Click on the Image to View IQAC-AQAR 2016-17  ... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon05-Sep-2019 commenticon1062 Views vc_editorIQAC

IQAC – AQAR 2015-16

Click on the Image to View IQAC-AQAR 2015-16... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon05-Aug-2019 commenticon401 Views vc_editorIQAC