ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

Minor Research

MRP on Mosquito by…

Executive summary of the UGC Approved Minor Research Project Entitled:…... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon08-Nov-2018 commenticon1261 Views vc_editorMinor Research

MRP by Ravikala Rao

Executive summary of the UGC Approved Minor Research Project Entitled:…... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon08-Nov-2018 commenticon1262 Views vc_editorMinor Research