ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

Publication

ಪಿ.ಜಿ. ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon27-Nov-2018 commenticon2322 Views vc_editorPublication

ಪಿ.ಜಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  ... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon23-Nov-2018 commenticon2370 Views vc_editorPublication
Archive Image

ಪಿ.ಜಿ. ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ…

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ... ಮುಂದೆ ಓದಿ

calendericon23-Nov-2018 commenticon2252 Views vc_editorPublication
Archive Image