ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

Management Committee:

Name
Designation
Address
Sri Srinivas Pai P. President Girija Sadana, Sampya, Puttur-574210 Phone: +91 8251 230 376, +91 8251 230 576
Sri Jayaram Bhat M.T. Correspondent “Anuraga” Harady, Puttur Phone: +91 8251 2301 477
Sri Janardhana Bhat S. Treasurer Sediyapu, Padnur, Puttur
Dr. Peter Wilson Prabhakar, M.A., Ph.D., D.I.P. Principal & Ex-Officio Secretary Vivekananda College, Puttur, Phone: +91 8251 233 635, +91 8251 232 591
Smt. Shobha Kolathaya Member w/o Srikanth Kolathaya,  Karmala Puttur
Smt. Usha Nayak Member w/o Ravindra Nayak, “Sri Nivasa”Krishna Nagara, Chikkamudnur, Puttur
Sri Krishna Naika Member Agarthabail House, Perne, Bantwala
Sri Ramanatha Shenoy Member “Shathabhisha”, Kemmai, Chikkamudnur, Puttur
Sri Mohan K S Member Kamala, Urimajalu, Idkidu, Bantwala T Q
Sri Ananthakrishna Nayak Member “Chandana”, Raktheshwari Temple Road, Nehru Nagar, Puttur.
Sri Gunapal Jain Member “Sri Padmalaya”, Renjala, Padnur, Puttur.
Dr. Vigneshwara V Academic Director Vivekananda College, Puttur
Sri. Shankaranarayana Bhat Staff Representative Vivekananda College, Puttur
Special Invitees:
Dr. Prabhakara Bhat K. President V.V.S Kalladka, Bantwala, Tq. D K- 574222, Phone: +91 8255 275 163
Dr. K M Krishna Bhat Secretary V.V.S.(R) “Sudhama”, Idkidu Village, Bantwala TQ.