ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

MRP on Mosquito by Ishwara Prasad

Executive summary of the UGC Approved Minor Research Project

Entitled: “Ecological studies on mosquito species and community perception regarding the mosquito borne diseases in Sullia Taluk of Dakshina Kannada District”.
Name of the Principal Investigator: Sri Ishwara Prasad K.S.

To Know More Click On UGC Approved Minor Research Project