ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ( ಎಂ.ಕಾಂ.):

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಡಾ. ವಿಜಯ ಸರಸ್ವತಿ, ಎಂ.ಕಾಂ,ಎಂ.ಫಿಲ್,ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ. ಯಾಫ್..ಎಂ,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು.ಅನನ್ಯ ವಿ, ಎಂ.ಕಾಂ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್, ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಕಾಂ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ.ವರ್ಶಿತ್ ಕೆ,  ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್

 


 

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ:

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಡಾ.ಕಾರಂತ ವಿಜಯಗಣಪತಿ ರಮೇಶ್,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಯೋಜಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಪಿ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್  ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ.ಮನೋಹರ ಬಿ,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಡಾ. ದಿನೇಶ್,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು ಅನನ್ಯ ಸಿ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ  ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು. ಮಧುರಾ ಎಂ,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ   ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್

 


 

ಎಂ.ಎ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ:

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ
ಶ್ರೀ.ರಾಕೇಶ್ಕಮ್ಮಾಜೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಜೆ ಸಂಯೋಜಕರು
ಕು. ಪೂಜಾ ಪಕ್ಕಲಾ, ಎಂ.ಸಿ.ಜೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಜೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಜೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು. ರಾಧಿಕಾ ಕಾಂತಾಡ್ಕ,ಎಂ.ಸಿ.ಜೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬರ್ಯ, ಎಂ.ಸಿ.ಜೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್

 

 


 

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ:

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ
ಕು. ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ, ಎಂ.ಸಿ.ಜೆ ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಮನಸಾ ಎಂ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್

 


 

ಗ್ರಂಥಾಲಯ:

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ, ಬಿ.ಎ., ಎಂ.ಲಿಬ್ & Inf.Sci ಗ್ರಂಥಲಯ ಸಹಾಯಕಿ

 


 

ಕಛೇರಿ:

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ
ಕು. ಅಕ್ಷತಾ, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.   ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕಿ
ಕು. ಚೈತ್ರ ಎಸ್, ಎಂ.ಕಾಂ. ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕಿ
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ