ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು

’ನ್ಯಾಕ್’‍ನಿಂದ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ

College with Potential for Excellence (CPE) ಎಂದು ಯುಜಿಸಿಯಿ೦ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

| +91 8251 230 455 | English

ಪದವಿ ವಿಭಾಗ

ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್:
ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ., ಎಂ.ಎ., ಎಂ. ಫಿಲ್., ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು +91 8251 236 678
ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೊಥಿ ಬಾಯ್.,ಎಂ.ಎ. ಬಿ.ಎಡ್., ಎಂ. ಫಿಲ್. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 233 992
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎ.,ಎಂ.ಎ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 4998 203 485
ಕು. ಸರಸ್ವತಿ ಸಿ ಕೆ.ಎಂ.ಎ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬಿಕಾ ಎನ್ ಆರ್., ಎಂ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ್. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀಮತಿ. ರೇಖಾ ನಾಯರ್., ಎಂ.ಎ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕನ್ನಡ:
ಡಾ. ಶ್ರೀದೇರಾ ಹೆಚ್ ಜಿ, ಎಂ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸೋಸೀಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 234 342
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಿ. ಮಹೇಶ್ ರೈ, ಎಂ.ಎ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 234 812
ಡಾ. ಮನಮೋಹನ ಎಂ, ಎಂ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 9972 672 259
ಶ್ರೀ. ರೋಹಿನಾಕ್ಷ.,ಎಂ.ಎ., ಎಂ. ಫಿಲ್.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.,MCJ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 9449 663 744
ಡಾ. ಗೀತಾ ಕುಮಾರಿ ಟಿ., ಎಂ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 317 623
ಹಿಂದಿ:
ಡಾ. ಸಿ. ದುರ್ಗಾರಾತ್ನಾ,ಎಂ.ಎ., ಎಂ. ಫಿಲ್.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಹಿಂದಿ ಪ್ರವೀಣ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಪೂಜಾ ವೈ.ಡಿ.,ಎಂ.ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಸಂಸ್ಕೃತ:
ಎಂ ಉಮಾದೇವಿ, ಎಂ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8255 239 967
ಡಾ. ಶ್ರೀಶ ಕುಮಾರ್ ಯಂ. ಕೆ.,ಎಂ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 235 001

ಕಲಾ ವಿಭಾಗ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕ

ಇತಿಹಾಸ:
ಡಾ. ಪೀಟರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪ್ರಭಾಕರ, ಎಂ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಅಸೋಸೀಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ +91 8251 232 591
ಡಾ. ಬಿ. ಶ್ರೀಧರ ನ್ಯಾಕ್., ಎಂ.ಎ,ಬಿ.ಎಡ್,ಪಿಎಚ್.ಡಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 237 084
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಂ.ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ +91 8255 275 987
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ:
ಡಾ. ಅರುಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಂ.ಎ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 9480 215 021
ಶ್ರೀ. ವಾಸುದೇವ ಎನ್, ಎಂ.ಎ., ಎಂ. ಫಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 9448 624 761
ಡಾ. ವಿಷ್ಣು ಕುಮಾರ ಎ.,ಎಂ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 286713
ಕು.ಮಲ್ಲಿಕಾ ವಿ,ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ ಶರ್ಮ, ಎಂ.ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ:
ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿದ್ಯಾ ಎಸ್.,ಎಂ.ಎ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ:
ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೆ.,ಎಂ.ಎ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8255 265 137
ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಕಾಮತ್ ಕೆ, ಎಂ.ಎ., ಎಂ. ಫಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 824 6554 816
ಶ್ರೀಮತಿ.ಕವಿತಾ ಬಿ.,ಎಂ.ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 824 2218 947
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ:
ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಮ್ಮಾಜೆ.,ಎಂ.ಸಿ.ಜೆ. ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8255 208 317
ಕು.ಭಾವ್ಯ ಪಿ ಆರ್.,ಎಂ.ಸಿ.ಜೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕ

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ:
ಶ್ರೀ. ಎನ್. ನರಸಿಂಹ ಭಟ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 235 417
ಶ್ರೀ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಸ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 237 342
ಕು.ಲಾವಣ್ಯ ಸಿ ಕೆ.,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 232 602
ಶ್ರೀ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಟಿ,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು. ವರ್ಷ ಮೊಳೆಯಾರ ಪಿ ಆರ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು.ಸ್ವಾತಿ ಕೆ ಎಸ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು.. ಕಾವ್ಯ ಕೆ ನಾಯಕ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್:
ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಪ್ರಭಾ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ:
ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ್ ಕೆ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಎಂ. ಫಿಲ್ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 944 8 888 655
ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿಶಾ ಎನ್,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು.ಮಾಲತಿ,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿಕ ಪ್ರಭು, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು.ರಚನಾ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು.ರಶ್ಮಿತಾ ಎಂ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು.ಅಕ್ಷತಾ,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು. ಅಪೂರ್ವ,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ:
ಶ್ರೀ ಕೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸೋಸೀಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 270 262
ಕು.ಸೌಮ್ಯ ಬಿ,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,ಬಿ.ಎಡ್. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 9901 835 010
ಕು. ಜ್ಯೋತಿ ವಿ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ. ವಿ.ಜಿ. ಭಟ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,ಎಂ. ಫಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್(ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ) +91 8251 233 543
ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ:
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,ಎಂ.ಟೆಕ್. ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 237 806
ಶ್ರೀಮತಿ. ಹರಿಣಿ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಎಂ.ಬಿ.ಎ, ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ , ಎಂ.ಎ.(
ಇಂಗ್ಲಿಷ್),ಡಿ.ಫಾರ್ಮ್
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 234 777
ಶ್ರೀಮತಿ.ಉಷಾ ಮುರಳೀಧರ, ಎಂ.ಸಿ.ಎ., ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು. ಜೀವತಾ ಎನ್ ಕೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಎ., ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 233 402
ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಎ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 281 535
ಶ್ರೀ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಕೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಎ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ. ಗುರುಕಿರಣ್ ಭಟ್, ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಿ ಎಸ್,ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 263 390
ಕು.ಸುಚಿತ್ರಾ, ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ:
ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗಣರಾಜ ಭಟ್ಎಸ್,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,ಎಂ.ಫಿಲ್. ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 9448 335 803
ಶ್ರೀ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎನ್,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8257 231 616
ಡಾ.ಸ್ಮಿತಾ ಪಿ ಜಿ,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ:
ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,ಎಂ. ಫಿಲ್., ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8255 260 370
ಕು. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಜಿ,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ ಸುಹಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಎ ಜಿ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣ ವಿಭಾಗ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕ

ಪ್ರೊ.ಬಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ಎಂ.ಕಾಂ., ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 272 135
ಶ್ರೀಮತಿ.ರವಿಕಾಲಾ,ಎಂ.ಕಾಂ,ಎಂ.ಫಿಲ್., ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 231 601
ಶ್ರೀಮತಿ. ರೇಖಾ ಪಿ,ಎಂ.ಕಾಂ., ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 232 020
ಡಾ.ವಿಜಯ ಸರಸ್ವತಿ,ಎಂ.ಕಾಂ,ಎಂ.ಫಿಲ್., ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 238 967
ಶ್ರೀಮತಿ.ವಿದ್ಯಾ ಕೆ ಎನ್,ಎಂ.ಕಾಂ., ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 237 167
ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪಿ ಜಿ, ಎಂ.ಕಾಂ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ.ಎನ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಳತ್ತಾಯ, ಎಂ.ಕಾಂ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್(ಅಂಶಕಾಲಿಕ) +91 9448 62 4 877
ಶ್ರೀ. ಬಿ ಅತುಲ್ ಶೆಣೈ, ಎಂ.ಕಾಂ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 9035 555 481
ಶ್ರೀ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್, ಎಂ.ಕಾಂ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 9496 919 684
ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಕ್ಷತಾ ನಾಯಕ್,ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು.ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ,ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ +91 8251 278 479
ಕು. ದೀಪಿಕಾ ಎಸ್, ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ. ಗೌತಮ್ ಪೈ ಬಿ., ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಿ, ಎಂ.ಕಾಂ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.,ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿನುತಾ ಕೆ,ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು. ಜ್ಯೋತಿ, ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು.ಅಮೃತಾ ಶ್ಯಾನ್ ಭೋಗ್,ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಶ್ರೀ.ಪುನೀತ್ ಎಸ್,ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು.ಉಷಾ ಪಾರ್ವತಿ, ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು. ಸುಮನಾ,ಎಂ.ಕಾಂ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು. ಅಭಿಲಾಷ ಕೆ, ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್
ಕು.ಪೂಜಾ ಎಸ್ ದಾಸ್, ಎಂ.ಕಾಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್

ದೈಹಿಕ. ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕ

ಶ್ರೀ ರವಿ ಶಂಕರ್ ವಿ. ಎಸ್.,ಬಿ.ಕಾಂ.,ಎಂ.ಪಿ.ಎಡ್.,ಎಂ. ಫಿಲ್ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು +91 8255 265 227
ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ,ಎಂ.ಪಿ.ಎಡ್,ಪಿಎಚ್.ಡಿ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀ.ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ, ಎಂ.ಪಿ.ಎಡ್ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಟಿ. ವಿಜಯಾ, ಬಿ.ಎ,ಎಂ.ಲಿಬ್ ಗ್ರಂಥಲಯ ಸಹಾಯಕಿ +91 8255 234 865
ಶ್ರೀಮತಿ. ದಿವ್ಯ ಡಿ ರಾವ್, ಬಿ..ಲಿಬ್ ಗ್ರಂಥಲಯ ಸಹಾಯಕಿ

ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕ

ಶ್ರೀಮತಿ.ನಿರ್ಮಲಾ ಕುಮಾರಿ ಪಿ.,ಬಿ.ಕಾಂ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ. ವೇದಾವತಿ ಎಸ್.,ಬಿ.ಎ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ.ಶುಭಾ ಎಸ್.ರಾವ್.,ಬಿ.ಕಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ. ದಿವ್ಯ ಬಿ.,ಬಿ.ಕಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಸಹಾಯಕರು +91 8255 316 260
ಶ್ರೀಮತಿ. ವತ್ಸಲಾ., ಬಿ.ಕಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಸಹಾಯಕರು
ಕು. ಚೈತ್ರಾ.,ಎಂ.ಕಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ.ತೋಟಾರ್ ಮಾರ್ಕೊಪೊಲೊ.,ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಕಂ.ಸೈ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ. ಕೆ ನಾರಾಯಣ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ. ಜಗನ್ನಾಥ,ಬಿ.ಕಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಯು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ. ಪುನೀತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಾಯಕರು +91 9844 616 077

ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕ

ಶ್ರೀ. ಯನ್ ಮೋಹನ +91 9481 213 127
ಶ್ರೀ.ಕದುರಪ್ಪ +91 9448 912 215
ಶ್ರೀ ಎ ಜಯಂತ ಗೌಡ +91 9481 322 850,

+91 8251 236 282

ಶ್ರೀ ಜಯ +91 9611 649 110,

+91  8251 203 835

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಇ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ +91 9480 530 466,

+91 8251 237875

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಲೋಚನ +91 8251 232 961
ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾ ರ ಎಚ್ +91 9901 729 846
ಶ್ರೀ. ಶಿವರಾಮ ಎಚ್ +91 8277 529 460,

+91 8251 236 292

ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ +91 9449 233 306
ಶ್ರೀ. ರಾಜೇಶ್ +91 9731 243 842
ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಕೆ. +91 9164 137 279
ಶ್ರೀ. ದಿನೇಶ್ ಪಿ. +91 8123 346 965,

+91 9902 636 659

ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್
ಶ್ರೀ. ಪ್ರಮೋದ್
ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಜಯರಾಮ ಕಾವಲುಗಾರ +91 9663 139 103
ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೇಸಮ್ಮ ಪರಿಚಾರಿಕೆ
ಶ್ರೀಮತಿ.ಭವಾನಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪರಿಚಾರಿಕೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಿರಿಜಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪರಿಚಾರಿಕೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೇಮಾವತಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪರಿಚಾರಿಕೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಲೀಲಾವತಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪರಿಚಾರಿಕೆ